Školení

DODÁVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DLE NOVÉHO NAŘÍZENÍ „PPE-R“

OOP v roce 2019 – výroba, dovoz a distribuce po skončení přechodného období

(již proběhlo)


Konzultační seminář k legislativním požadavkům na osobní ochranné prostředky pro jejich uvádění na trh a distribuci v ČR a EU (prohlášení o shodě, označení CE). Aktuální legislativa a požadavky nového nařízení (EU) 2016/425 (tzv. PPE Regulation). Toto přímo použitelné nařízení EU od 21. 4. 2018 zrušilo a nahradilo stávající směrnici 89/686/EHS, zavedenou v ČR zrušeným nařízením vlády č. 21/2003 Sb.

Od 21. dubna 2019, po skončení přechodného období, musí každý kus OOP uváděný na trh plně splňovat požadavky nového nařízení PPE-R. Výrobky bez připojení EU prohlášení o shodě s PPE-R nelze uvádět na trh. Je potřeba plnit nové povinnosti dovozců a distributorů a konkretizované povinnosti výrobců.

Legislativa se dotýká širokého spektra výrobků pro profesionální použití i pro spotřebitele. Pracovní OOP, sportovní potřeby, hobby a domácí pomůcky či výrobky pro děti (např. oblečení na ochranu před UV zářením) – všechny výrobky, které mají být nošeny či drženy pro ochranu zdraví nebo bezpečnosti uživatele (a související prvky), mimo stanovených výjimek.

Rekapitulace požadavků pro uvádění na trh a distribuci OOP, požadavky nové legislativy, rozdíly, přechod ze „starého na nové“ a uplatnění přechodného období pro dodávání výrobků a pro certifikáty, nové povinnosti výrobců, dovozců a distributorů (zcela nově pro dovozce a distributory), nové informace k uplatňování PPE-R.

Informace o zkušenostech z legislativní praxe a z posuzování shody notifikovanou osobou. Přímá komunikace a konzultace s příslušným odborníkem. Informace přímo od zdroje, nikoliv zprostředkované a zkreslené.

TÉMA

Dnem 21. dubna 2018 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (PPE-R – Personal Protective Equipment Regulation).

Toto nařízení EU zrušilo stávající směrnici 89/686/EHS (PPE-D – Personal Protective Equipment Directive). Došlo ke zrušení nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

Do 20. dubna 2019 bylo vymezeno přechodné období, po kdy bylo možné uvádět na trh OOP ve shodě s požadavky zrušené směrnice (nařízení vlády). Od 21. dubna 2019 musí být nově na trh uváděné OOP (jednotlivé kusy, vyrobené, dovezené) provedeny dle nařízení PPE-R, a to i v případě, že jako typ (model) již byly posouzeny dle zrušené směrnice a sériová výroba započala před koncem přechodného období!

Nové nařízení EU je přímo použitelným předpisem, který se nezavádí do legislativy ČR. Došlo k přizpůsobení („adaptaci“) české legislativy – zrušení „NV 21“ a stanovení jazyka dokumentů, dozoru a sankcí (zákonem č. 90/2016 Sb.).

PPE-R je založeno na principech tzv. Nového legislativního rámce pro dodávání výrobků na trh.

Přechodná ustanovení (přechodné období) pro uvádění na trh OOP podléhajících a ve shodě se zrušenou směrnicí 89/686/ES (nařízením vlády č. 21/2003 Sb.), pro jejich distribuci, a pro využití certifikátů a rozhodnutí o schválení vydaných dle zrušené směrnice.

Nová právní úprava přináší některé změny proti předchozímu stavu, např.

  • nově stanoveny a konkretizovány povinnosti hospodářských subjektů – upřesněné a rozšířené povinnosti výrobce + zcela nově zavedeny povinnosti dovozců a distributorů a jejich úkoly pro dodávání OOP na trh EU.
  • rozšíření rozsahu nařízení o prostředky navržené a vyrobené pro soukromé použití na ochranu proti teplu (domácí rukavice na pečení),
  • změna kategorizace u některých výrobků (dopad na postup posouzení shody)
  • jiný vzor EU prohlášení o shodě
  • nově stanovena povinnost přikládat PoS ke každému výrobku nebo zpřístupnit přes internet.

ZAMĚŘENÍ

Cílem školení je

  • informovat o nové právní úpravě, hlavních rozdílech, nových povinnostech a přechodu na PPE-R
  • zrekapitulovat a zpřehlednit platné legislativní požadavky, vč. nových informací o uplatňování PPE-R
  • předat zkušenosti z praxe
  • zprostředkovat setkání s příslušným odborníkem (nezkreslené informace přímo od zdroje)

Pro plnění povinností bez sankcí a problémů s orgány dozoru, sporů s odběrateli i bez nadbytečných úkonů. Pro kvalifikované jednání s dodavateli, odběrateli a orgány dozoru. Pro kontrolu dodavatelů, zejména ze států mimo EU, zda plní požadavky legislativy EU.

Školení je určeno pro výrobce a zplnomocněné zástupce zahraničních výrobců, pro subjekty uvádějící OOP na trh pod svým jménem (i když je nevyrábějí), pro dovozce do EU, pro distributory a dodavatele OOP odebíraných z jiných členských států EU, resp. dodavatele na společný trh EU a pro jejich odpovědné pracovníky.

Také pro ty, kteří hledají nové obchodní příležitosti – vlastní výroba, dovoz OOP, zastupování mimounijních výrobců, převzetí produkce od smluvních OEM výrobců.

Předmětem jsou legislativní a administrativní požadavky společné pro všechny skupiny výrobků.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.